Videók

A Haimer tapintók gyakorlati alkalmazása

Haimer 3D tapintók

Haimer zsugorkötő gép használatban